El present informe presenta els resultats de les investigacions realitzades per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

La finalitat de la recerca fou elaborar el mapa competencial del formador de formadors per tal d’optimitzar-ne el desenvolupament professional en el marc de les Illes Balears. D’acord amb això, la recerca va dedicar els seus recursos a identificar les qualitats personals i les competèn­cies de referència dels formadors de formadors. Per tal d’establir l’estat de la qüestió del tema d’estudi, a partir de la realització d’una anàlisi documental, es presenta la situació actual del con­cepte de competència, de formador practicoreflexiu i es fa una aproximació a les principals apor­tacions sobre les competències dels formadors. És una recerca qualitativa i s’ha basat en la metodologia fenomenogràfica a partir de la realització de cinc grups de discus­sió, que comptaren amb la participació de trenta-tres informadors clau de diversos àmbits de la temàtica d’estudi. Per realitzar l’anàlisi interpretativa s’utilitzà el mètode de comparació constant, que va permetre classificar i analitzar la informació aportada pels experts. A partir d’aquesta infor­mació es va establir un mapa de vuit qualitats personals i nou unitats de competència dels forma­dors de formadors, que dibuixen un professional amb un perfil d’acompanyament del procés de canvi i de reflexió sobre la seva pràctica. Aquest mapa competencial, sens dubte ha d’esdevenir un element clau per a la millora d’aquest professional a curt termini. informe 8illes

La professora Àngels Domingo, a través d’aquesta novetat editorial presenta una investigació qualitativa sobre la metodologia formativa de la pràctica reflexiva en la formació universitària. Constitueix una investigació avaluativa sobre un model de pràctica reflexiva dissenyat per a la formació inicial de mestres i comprovar la seva incidència en el desenvolupament de la professionalització docent .

L’autora amb el seu llibre fa una aportació única a la literatura sobre el desenvolupament professional del docent , aplicable a altres professionals i cobreix aquest buit de forma brillant i científica .

Inicialment estudia, aprofundeix i sistematitza les bases teòriques i conceptuals del aprenentatge experiencial ( aprendre a través de la pròpia experiència) . Després de l’estudi d’elements i models teòrics l’autora elabora l’innovador Mètode R5 de Pràctica reflexiva que propicia una articulació més profunda en l’alumnat entre coneixement teòric i pràctic al llarg de la seva formació universitària i que pretén que els futurs mestres aprenguin a reflexionar sobre la seva pròpia pràctica docent i a construir nou coneixement a partir d’aquesta . El model indueix a la millora de la formació pràctica i la professionalització docent dels estudiants .

El llibre presenta la implementació experimental del model innovador a una mostra d’alumnes durant el període de pràctiques docents dels estudis de Magisteri i aporta els resultats obtinguts i una anàlisi descriptiva i interpretativa. Així doncs, l’estudi confirma l’efectivitat formativa del Mètode R5 de Pràctica reflexiva com una metodologia que potencia el desenvolupament de les competències professionals reafirmant la missió professionalitzadora de la Universitat del segle XXI, de manera que les seves conclusions poden orientar la presa de decisions pedagògiques, didàctiques i curriculars als responsables del disseny de formació i innovació en l’Educació Superior.

Àngels Domingo creadora del Mètode R5 , ha liderat, amb el suport del seu equip la implementació reeixida del seu mètode en diverses facultats d’Educació d’Europa i Amèrica , d’aquesta manera trasllada la validesa del mètode a la formació contínua de professionals en actiu com a professionals d’altres àmbits .

Des de la plataforma felicitem la Dra. Domingo per aquesta interessant aportació.

Per poder consultar el llibre, clicar sobre el títol

Descarregar document

Referència bibliogràfica

DOMINGO, A. (2013). Práctica reflexiva para docentes. De la reflexión ocasional a la reflexión metodológica. Saarbrüchen (Alemania): Ed. Publicia. ISBN: 978-3-3639-55345-1