• Àmbit: Formació del professorat d’Educació Superior i Formació competencial i renovació metodològica
 • Context: Seminari intensiu de 40 hores realitzat en la Universitat de Panamà per tal d’accelerar el procés de transformació de la praxis docent universitària a la formació competencial i les metodologies noves que configuren el nou model docent.
 • Dates: Del 23 al 27 de juliol
 • Participants: 120 professors i càrrecs acadèmics de diferents universitats públiques panamenyes
 • Professors i càrrecs acadèmics de diferents universitats públiques panamenyes
 • Professors: Dra. Domingo, Dra. Gómez, directives de practicareflexiva.com i Dr. Vidal, col·laborador d’aquesta plataforma d’experts.

Resum: El curs forma part de les accions empeses pel ministeri d’Educació y la Universitat de Panamà amb la finalitat de facilitar l’acreditació als professors universitaris. Els professors van tenir l’oportunitat de conèixer i aplicar, mitjançant metodologies actives, les diferents competències de l’àmbit de l’educació superior. Cada professor va poder implementar-les en la seva programació. Al mateix temps van poder experimentar el beneficis d’activar la competència reflexiva en els processos formatius, la qual cosa els va permetre aprendre de la seva pròpia pràctica i en el seu propi context.

Competències a desenvolupar durant el seminari:

 • Coneguin els fonaments de la formació per competències en l’Educació Superior.
 • Utilitzin de forma pràctica les competències en la seva docència
 • Es motivin vers la innovació i transformació de l’E. Superior i superin la resistència natural al canvi en la institució universitària
 • Inicien el canvi metodològic pràctic en la seva docència de Grau i Postgrau
 • Integrin en la seva programació docent les noves metodologies i instruments avaluatius.
 • Experimentin els beneficis del treball col·laboratiu entre els docents de la facultat.
 • Incorporin la reflexió metodològica com sistema de millora personal i institucional.
 • Contribueixin a instaurar una nova cultura docent en la Universitat de Panamà.

Continguts:

 • Perfil del professor universitari del segle XXI
 • Desenvolupament de docents reflexius
 • Noves perspectives de l’ avaluació

Metodologia:

La metodologia emprada va ser eminentment pràctica i orientada a l’ adquisició i aplicació de competències docents. Es va desenvolupar mitjançant:

 • Pràctica reflexiva
 • Estudi de casos
 • ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)
 • Treball en grups reduïts
 • Dinàmiques de grups
 • Portfoli
 • Anàlisis de notes tècniques i documents

Valoració:

Els participants que van assistir a la capacitació sobre formació competencial i innovació metodològica en l’Educació Superior van valorar especialment les metodologies emprades pel seu dinamisme. Els assistents van destacar que la formació va ser especialment pràctica resolent l’ “aplicació a la pràctica” que es va realitzar al llarg del seminari sense deixar-la per a una fase solitària posterior. Al mateix temps van valorar molt positivament el material entregat així com el portafoli que va guiar el seu coneixement pràctic i teòric i en el que van quedar recopilades les evidències d’aprenentatge. Llegir resultats.

 • Àmbit: Formació permanent de professionals de l’àmbit educatiu
 • Context: Taller realitzat en el Col·legi de Pedagogs de Catalunya
 • Data: 29 de setembre de 2012. Duració: 4 hores
 • Participants: 21 professionals diversos interessants en metodologies formatives basades en la reflexió.
 • Professores: Dra. Domingo i Dra. Gómez, membres del equip impulsor de practicareflexiva.com
 • Resum: El breu taller va aportar als participants les bases conceptuals de la Pràctica reflexiva i inclou, a l’hora la seva aplicació pràctica, treballant per grups amb el guiatge de les facilitadores del programa. Al mateix temps pretén demostrar la millora professional mitjançant la metodologia de la Pràctica Reflexiva partint de les pròpies experiències del context professional.

Objectius del taller:

a) Conèixer i aplicar les bases teòriques de l’aprenetatge experiencial, fonament de la pràctica reflexiva.
b) Aplicar la competència reflexiva a experiències pròpies
c) Construir un clima d’aprenentatge compartit en el propi equip

Continguts:

 1. Pensament pràctic
 2. Competència reflexiva
 3. Pràctica reflexiva, com metodologia professionalitzadora
 4. Elements configuradors
 5. Mètode R4 i R5

Metodologia:

 • Exposició i participació
 • Estudi de cas
 • Pràctica reflexiva individual
 • Pràctica reflexiva grupal
 • Mètode R4 i Mètode R5

Valoració:

Destaca principalment la satisfacció dels participants, grup heterogeni, sobre el taller pel seu format innovador i pels trets metodològics del taller com co-docència o docència col·legiada i la metodologia inductiva, activa, reflexiva, i cooperativa que alterna les sessions individuals amb les de petit grup i gran grup buscant l’enriquiment de tots. Llegir resultats