• Ciutat i país: Barcelona-Catalunya (Espanya)
 • Institució: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 • Context: Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010, promogut per la subdirecció general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics
 • (Departament d’Educació)
 • Participants: 230 formadors i formadores de diferents àrees de coneixement i diferents nivells educatius (llengües, ciències experimentals, matemàtiques, tecnologia, coeducació …)
 • Direcció projecte: Joan Badia, Marta Duñach, Joaquim Núñez i Rosa M. Palacios
 • Formadores: Olga Esteve i Zinka Carandell
 • Durada: 2005-2009
 • Prem sobre l´enllaç per descarregar document complert

Formació de Professorat D´Educació Bàsica Infantil Primària i Secundària i D´Educacio per a Persones Adultes

Com tot plantejament metodològic, la pràctica reflexiva necessita eines pedagògiques de diferent mena per a la seva posada en escena. En aquest sentit, el paradigma formatiu que suporta la nostra visió preveu la incorporació planificada i gradual, per part de la persona experta que guia i acompanya (persona formadora o docent, en el cas de la formació inicial), d’estratègies o procediments per a fomentar tres tipus de reflexió (Schön, 1983):

– La reflexió per a la pràctica («reflection-for-practice»): la reflexió prospectiva sobre la planificació, així com els coneixements necessaris per a dissenyar la pròpia actuació de manera fonamentada i també adequada al context i a la pròpia manera de ser.

– La reflexió en l’acció (“reflection-in-action“): la reflexió durant la pràctica docent.

– I la reflexió sobre la pràctica («reflection-on-action“): la reflexió retrospectiva i crítica de la pròpia actuació que ha d’ajudar a la conscienciació de les fortaleses però també dels aspectes a millorar.

Segons el nivell de la formació -inicial o contínua- es treballarà d’una manera o altra en cada un dels tipus de reflexió. En qualsevol cas, és necessari l’ús d’estratègies per ajudar les persones en formació a analitzar amb mirada crítica i reflexiva els esdeveniments de l’aula o, el que és el mateix, a desenvolupar una mirada investigadora cap a aquesta mateixos esdeveniments. Aquesta mirada indagadora haurà portar amb el temps a construir de manera fonamentada un coneixement pràctic propi, que haurà d’anar revisant de manera continuada al llarg de la seva vida professional.

Per això, els instruments d’ajuda s’hauran de concebre com a instruments de modelatge metacognitiu que ajudin la persona en formació i al llarg de la vida:

a) a prendre consciència de quin és el punt de partida sobre el que fa i les seves creences i representacions;

b) a contrastar, revisar i enriquir de manera continuada les idees de partida a través de l’observació de l’aula, del treball col·laboratiu entre iguals, així com del treball significatiu amb les disciplines teòriques;

c) a construir criteris didàctics significatius per dissenyar accions pedagògiques adequades i fonamentades, i això de forma autònoma;

d) i a aprendre dels altres i amb altres persones, iguals o més expertes.

Es proposa a continuació fer una reflexió entorn a la relació existent entre el saber teòric i el saber experiencial a la vida professional. El docent competent és aquell que sap resoldre positivament les situacions concretes que se li plantegen a la feina quotidiana i per a fer-ho ha de mobilitzar tot el seu saber. Transferim a l’àmbit educatiu una prática habitual i coneguda del món hospitalari.

Prem sobre l´enllaç per descarregar document: Aprenentatge experiencial i professionalitat

Es tracta d’un exercici senzill per a les persones en formació basat en una simulació que permet una consciencir-se dels processos reflexius de la ment humana que acompanyen a l’acció. Es pot utilitzar i adequar a diferents contextos com a instrument de iniciació.

Pulsar sobre el enllaç per descarregar document complert Despertant la reflexivitat

Projecte: Programa de desenvolupament professional mitjançant l’activació de la Competència Reflexiva en la praxi docent.
País i Ciutat: Panamà.

Institució:Ministeri d’Educació de Panamà (MEDUCA)
Context: El projecte s’emmarca en el pla de formació contínua de mestres de totes les regions panamenyes per implementar les competències bàsiques.
Participants: 30 mestres de la xarxa pública panamenya
Formadora: M. Victoria Gómez Serés
Data: juny-setembre 2010
Objectiu: Proporcionar un coneixement conceptual i pràctic de les competències bàsiques del currículum per manejar en el seu treball docent adaptant al seu context escolar i educatiu.
Metodologia: S’ha dissenyat una metodologia orientada a desenvolupar la reflexivitat docent dels mestres en el seu treball de manera que adquireixin la competència reflexiva – considerada competència transversal – per avançar en la seva professionalització. Concretament s’han utilitzat diversos mètodes: estudi de casos, APB (aprenentatge basat en problemes), coaching, pràctica reflexiva, i elaboració col·laboratiu de projectes didàctics.
L’elaboració d’un e-portfolio de caràcter reflexiu ha estat la clau que ha guiat el desenvolupament de la CR així com de l’aplicació de les competències curriculars.
Paraules clau: Competències bàsiques, formació contínua del professorat, aprenentatge reflexiu, treball col·laboratiu.
Extracte / Resum
Els mestres han assolit els objectius formatius previstos amb un alt grau de motivació. Han valorat particularment el caràcter aplicat de la formació rebuda, consideren que han millorat notablement la seva qualificació professional i han experimentat el valor de l’autèntic treball en equip. El seu nivell de satisfacció del programa ha estat alt i també ha estat positiva la valoració realitzades des de la perspectiva de la formadora i de Meduca.

En el PDF adjunt s’exposa la percepció d’aquests 30 mestres sobre el projecte formatiu i com han incrementat la seva competència reflexiva. Es presenten les dades obtingudes a través d’un qüestionari final al costat i es destaquen alguns ítems d’especial interès.

Prem sobre l´enllaç per descarregar document complert

Innovar mitjançant la praxis docent

Ciudad y pais: Santiago de Veraguas, Panamá.

Institución: Ministerio de Educación de Panamá

Contexto: Acciones de innovación curricular para introducir las competencias en el Currículo Oficial y en la praxis docente. El proyecto de innovación educativa está promovido por Ministerio de Educación de Panamá y se orienta a la implementación del Currículo por competencias en la praxis escolar de los centros de la red públia que escolariza al 70% de la población escolar. de objetivos prioritarios.

Participantes: 260 profesores expertos de toda la geografía panameña

Dirección y coordinación: Àngels Domingo y Mª Victoria Gómez

Duración: abril-agosto de 2010

Objetivo: Cualificar a los 260 profesores seleccionados por el Ministerio para dedicarse durante dos años a impartir formación práctica a todos los profesores, sobre educación y currículo por competencias.

Metodología:

 • Método 5 de práctica Reflexiva
 • E-Portfolio digital de desarrollo profesional docente

Palabras clave: Competencia reflexiva, Método R5, Reflexividad docente, planificación por competencias.

Extracto/Resumen: Este proyecto de formación específico tiene como finalidad preparar, capacitar y cualificar como formadores a un grupo de 260 docentesde la red de escuelas públicas , seleccionado por el Ministerio de Educación, para mejorar la calidad de la educación en el país. Se trata de un la proyecto amplio que se está desarrollando en varias fases y del que habrá una continuidad. Son docentes que se encuentran en activo en las aulas, con años de experiencia profesional respectivamete en las etapas de Grado 1º-6º, Premedia y Media 7º-9º. Estos docentes participan de este programa formativo especial ya que han sido seleccionados por el Ministerio para ser formadores de docentes en su región durante dos años, del 2010 al 2012. Su tarea primordial será impartir formación didáctica y curricular innovadora al profesorado de las escuelas públicas.

El indice de satisfacción de los participantes ha sido alto y han destacado estas características de la formación recibida: orientación práctica, trabajo en equipo, desarrollo profesional, motivación y compromiso con la innovación, reflexividad del docente.

Pulsa sobre el enlace para descargar documento completo

Professors liders

Nivells, Activadors i Pautes
Dra. Àngels Domingo i Roget (2010)

Estudi y síntesi de A. Domingo, experta en Pràctica Reflexiva, sobre els tres nivells de reflexivitat que , segons diversos autors, es corresponden amb el creixement del mestre/a i del professor des de principiant fins ser expert o docent guia. El coneixement conceptual aixi com la identificació pràctica d’aquests nivells diferents son capdals a l’hora d’implementar metodologies formatives basades en la reflexió així com per poder a ensenyar a reflexionar sobre la pràctica a altres.

Descarregar document

Desenvolupament de la reflexivitat docent a partir d’una seqüència reflexiva que consta de cinc fases.

Prem l´enllaç per descarregar document complert Mètode R5

 

REFLEXIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA FUNCIÓN ASESORA DESDE EL ENFOQUE DE LA PRÁCTICA REFLEXIVA

 • Ciudad y país: Málaga, España
 • Personal formador: Olga Esteve
 • Institución: Centro de Profesorado de Málaga
 • Contexto: El proyecto se desarrolla en el marco de una acción formativa interna del Equipo Asesor del Centro de Profesorado de Málaga
 • Participantes: 25 miembros del equipo asesor (casi la totalidad el equipo)

Duración: Un año y medio (curso 2010-2011)

Objetivo: Abordar desde el enfoque de la práctica reflexiva la mejora del asesoramiento docente sobre los ejes que actualmentente vertebran la Función Asesora. Los objetivos específicos de partida son:

 • Analizar con sentido crítico los rasgos generales que caracterizan el asesoramiento desde la metodología de la práctica reflexiva
 • Investigar las propias estrategias asesoras en contraste con los procedimientos basados en la práctica reflexiva aptos para transformar paulatinamente un centro en una comunidad de práctica
 • Ahondar en las herramientas derivadas de la práctica reflexiva para el autoacompañamiento de procesos de mejora en el seno de un centro educativo.

Metodología: Se trabaja el taller desde una metodología reflexiva y colaborativa acorde con los principios estratégicos que pretende mostrar. Para ello, se incita al grupo a llevar a cabo un breve ciclo reflexivo completo, individual y grupal, que consta de tres fases:

 • fase de autoanálisis de la propia tarea asesora,
 • fase de diseño y experimentación de un nuevo modelo asesor,
 • fase final de contraste y reestructuración de la propia actuación y las propias creencias en torno a la función asesora, a partir de la evaluación del resultado de la experimentación así como de todo el proceso llevado a cabo.

Resumen: A través de un proceso de investigación-acción colectivo, se ha tratado de promover un enriquecimineto y avance de la propia función asesora. Para ello, se ha seguido las fases de un ciclo reflexivo completo, individual y grupal, lo que ha permitido la puesta en marcha de un proceso ordenado, sistematizado y sobre todo significativo. Este proceso se basa en el modelo de formación ET (de la experiencia a la teorización), el cual subyace al paradigma de la formación basada en la reflexión sobre la propia acción. Desde esta perspectiva, con la ayuda y acompañamiento de la figura de la formadora externa, es el propio grupo asesor quien lleva a cabo los procesos de mejora, experimentando directamente lo que sucede en ellos. Todo esto, facilita la cohesión y consolidación del grupo, impulsando la innovación desde el intercambio de los diversos puntos de vista que se generan y la diversidad de intereses de los que se parte; y aunque, al principio esto suponga una dificultad, a la larga se puede salvar al encontrar un denominador común que los una, introduciendo así la práctica reflexiva como motor de aprendizaje permanente que estimula mejoras significativas.

Palabras clave: investigación-acción colectiva, mejora significativa, reflexión sitematizada, reflexión-acción

Para saber más: Lupión, T. et. (en prensa). Reflexión del ejercicio profesional de la función asesora desde el enfoque de la práctica reflexiva. SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MEC. Colección: Conocimiento educativoSerie: Situación Aula, Monográfico sobre Congreso Nacional sobre Formación Permanente del Profesorado: CONECTANDO REDES. Madrid 2011

Identificació dels processos reflexius “immediats” i “retrospectius”, a partir de l’anàlisi d’un exemple real: l’exemplicació del procés reflexiu “en l’acció”, “sobre l’acció” i sobre la “reflexió sobre l’acció” d’un professor universitari.

Som a Mèxic, en una aula universitària amb uns 50 alumnes de 2n curs de Magisteri d’Educació Primària.

Prem sobre l´enllaç per descarregar document complert Mostra de reflexio compartida